Spørgsmål og svar

Her finder du svar på de oftest stillede spørgsmål omkring 'Velfærd frem for mursten'.

Hvad er formålet med 'Velfærd frem for mursten'?

God kernevelfærd er en stor del af kommunens dna. Vi er kendt for at præstere den gode, solide velfærd, og det er bl.a. derfor borgere bliver boende, og nye kommer til. Den dna skal vi tage vare på. 'Velfærd frem for mursten' er med til at sikre, at borgere får de bedste vilkår fremadrettet, og at økonomien fremtidssikres.  

Hvorfor skal vi ændre på noget, som fungerer rigtig fint i forvejen?

Overordnet set går det rigtig godt i Hørsholm Kommune, men vi bliver nødt til at tænke langsigtet og handle rettidigt, så serviceniveau og velfærd fremtidssikres. Kommunens økonomiske situation kalder på forandringer. Der skal lokaliseres 30 mio. kr. på driftsbudgettet, og derfor bliver vi nødt til at tænke i nye baner. Vi skal tilpasse og udvikle os, og det gør vi bedst ved at udnytte de skjulte potentialer, der bl.a. ligger i vores bygninger og vores måde at organisere os på. I sidste ende skal indsatsen skabe de bedste vilkår for den gode og solide kernevelfærd, som vi allesammen sætter pris på.

Hvad er tidsperspektivet for programmet?

'Velfærd frem for mursten' er en flerårig proces. Der udvikles scenarier, og på kommunalbestyrelsens aprilseminar blev der givet retning for arbejdet frem mod næste milepæl - augustkonferencen, som ligger i slutningen af august 2016. Der træffes tidligst politiske beslutninger i oktober 2016, i forbindelse med budgetforhandlingerne. Udsigterne for forandringernes karakter og implementering ligger dog længere ude i fremtiden, og tidligst i slutningen af 2017, afhængigt af de valgte scenarier.

I siger, at kernevelfærden skal prioriteres frem for mursten, men er pengene øremærket til noget konkret?

Pengene er ikke øremærkede, og anvendelsen af dem besluttes på politisk niveau og vil indgå i budgetforhandlingerne i de kommende år.

Hvordan kan effektiviseringer i forhold til bygninger hænge sammen med fokus på velfærd?

Vi frigør ressourcer ved at bruge vores bygninger smartere, og de ressourcer kommer i sidste ende velfærden til gode.

Hvordan forestiller I jer, at borgerne bliver inddraget og kommer med input?

Borgernes engagement er en vigtig drivkraft i projekterne. Kommunens målsætning er at udarbejde scenarier for brugen af bygningerne ved at inddrage de berørte brugere og gøre dem til aktive medskabere af langsigtede, intelligente og bæredygtige løsninger. Vi tror på, som grundlæggende princip, at vi opnår de bedste resultater sammen, og derfor inviterer vi til bred dialog. Dette sker bl.a. på løbende dialogmøder, stormøder, workshops og via de sociale medier. 'Velfærd frem for mursten' er på facebook, og herinde kan man stille spørgsmål og få opdateringer på udviklingen af scenarierne.

 

Spørgsmål & svar om Jægerhuset

Hvordan kan man få mere specifik information omkring salg af Jægerhuset?

Hørsholm Kommune har etableret et samarbejde med bestyrelsen for Jægerhuset for at kunne sikre dialog og videndeling. Vi planlægger løbende at afholde møder, hvor formand og/eller bestyrelsen bliver inviteret – så bestyrelsen kan orientere forældrene løbende.

Hvornår foreligger den endelige beslutning om et evt. salg af Jægerhuset?

Der forventes i forbindelse med den kommende budgetaftale for 2018-2021 senest at blive truffet beslutning om et evt. salg af Jægerhuset medio oktober 2017. Hvis der træffes beslutning om at sælge Jægerhuset, vil det ikke medføre, at institutionen nedlægges, men at den vil blive flyttet i nye rammer. 

Hvorfor satte man i første omgang overhovedet navn på mulige institutioner, når det stadigt var så usikkert?

Når Jægerhuset er blevet nævnt i budgetaftalen for 2017-2020, er det fordi, at Jægerhuset ligger på samme matrikel, som en anden bygning, der evt. skal sælges. Dette betyder, at det har været naturligt at inddrage Jægerhuset i en dialog om husets fremtid til trods for, at det på nuværende tidspunkt endnu ikke er blevet besluttet, om huset skal sælges.

Og hvis det skal sælges, kunne det så ikke være en idé at tydeliggøre processen med en tidslinje, så man ved hvor mange år, der er tilbage, inden børnene skal flyttes?

Hvis Jægerhuset skal sælges forventer vi, at institutionen tidligst vil skulle flytte i nye omgivelser medio 2019. Dette er på nuværende tidspunkt vores bedste bud på et tidsperspektiv ud fra generel viden om byggeri og ikke ud fra en konkret vurdering af mulige byggeforhold, da disse endnu ikke er afklaret.