Det økonomiske grundlag

Analysen af ejendomskapaciteten i Hørsholm Kommune er iværksat som et led i budgetaftalen 2015-2018, hvor det blev besluttet, at der skal igangsættes en række politiske temaanalyser med henblik på at afdække det konkrete effektiviseringspotentiale. Temaanalyserne indgår som led i kommunens effektiviseringsprogram ”Effektivisering via nytænkning” og dermed også som en del af kommunens budgetarbejde.

Ejendomsanalysen, som Brøndum & Fliess har udarbejdet for Hørsholm Kommune i august 2015, omfatter over 80 ejendomme og matrikler i kommunen. Analysens formål er - ud fra en grundforudsætning om uændret serviceniveau i Hørsholm Kommunes kerneydelser - at identificere det økonomiske potentiale ved at tilpasse kommunens bygningsmasse (herunder ubebyggede grunde) på alle sektorområder til kommunens fremadrettede behov.

Det samlede økonomiske potentiale ved en mere effektiv og fleksibel anvendelse af bygningsmassen rummer årlige driftseffektiviseringer på mellem ca. 19 mio. kroner og ca. 29 mio. kroner, hvis alle forslag vedtages, og når de tilmed er fuldt implementeret. De forventede indtægter ved salg af matriklerne ligger på mellem ca. 215 mio. kroner og ca. 267 mio. kroner. De årlige driftsudgifter for disse ejendomme er i 2014 opgjort til ca. 10 mio. kroner, mens efterslæbet i vedligeholdelse for ejendommene i alt udgør ca. 59 mio. kr. for perioden 2016-2024.

Analysen danner udgangspunktet for ’Velfærd frem for mursten’, og administrationen arbejder kontinuerligt med at konkretisere effektiviseringspotentialet.