Bygninger

En gennemgribende ejendomsanalyse peger på, at mange af de kommunale ejendomme ikke udnyttes optimalt.

Hørsholm Kommunes ejendomsportefølje har 15-20% for mange bygningsmæssige kvadratmeter pr. indbygger sammenlignet med andre kommuner, og der er potentielle besparelser i millionklassen at hente, hvis og når der gennemføres driftseffektiviseringer. Det er da tal, der er til at forstå!

Den gode nyhed er, at udviklingspotentialet er stort og mulighederne er mange, når vi taler mere effektiv brug af kommunale bygninger og lokaler i Hørsholm Kommune.

 

14-02-2018 - Status på bygninger

Status på Enghave 38, Jagtforeningen:

Kommunalbestyrelsen har på møde i januar 2018 besluttet at forlænge kommunens brugsaftale med jagtforeningen omkring Enghave 38 til 1. december 2024.

Status på Sdr. Jagtvej 10, Marineforeningen:

Politikerne har i budgetaftalen 2017-2020 besluttet, at Sdr. Jagtvej 10 skal sælges og at mulighederne for samtidigt at sælge Jægerhuset skal undersøges.

Status på Fuglsanghus:

Hørsholm Kommune er så småt i gang med at undersøge mulighederne for at få flere brugere og aktiviteter til Fuglsanghus. Processen er sker sammen med de nuværende brugere af huset, aktivitetskomiteen for Fuglsanghus og med de potentielle nye brugere af huset.  

Status på Gutfeldtsvej 3:

Afventer endelig politisk stillingtagen til, hvad der skal ske med huset på Gutfeldsvej 3.

Status på Hørsholm Mølle:

Afventer endelig politisk stillingtagen til, hvad der skal ske med Hørsholm Mølle.

___________________________________________________________________________________

Udgangspunktet for arbejdet med 'Velfærd frem for mursten' er at reducere bygningsmassen og de afledte driftsomkostninger.

Sammenhængende børneliv 0-18 år

Aftaleparterne er enige om at arbejde videre med at etablere et moderne dagtilbud i område øst, som er integreret med Rungsted Skoles bygninger. Udgangspunktet er at skabe et dagtilbud i moderne rammer, som understøtter børnenes læring, udvikling og trivsel. Derudover skal et dagtilbud integreret med skolens bygninger bidrage til et tættere samarbejde mellem dagtilbud og skole og styrke den pædagogiske kontinuitet.

Økonomiudvalget har den 28. september 2017 med deltagelse af alle partier besluttet, at der skal ske salg af den samlede matrikel på Vestre Stationsvej 12, som i dag huser Fritidshuset og Ulvemosehuset. Det betyder, at der nu konkret arbejdes videre med at etablere et moderne dagtilbud i område Øst - Rungsted. Samtidig skal der arbejdes videre med modernisering og opdatering af Rungsted Skoles bygninger.

Dagtilbuddet skal indeholde de nuværende aktiviteter i Ulvemosehuset og have tilstrækkelig kapacitet til at imødekomme efterspørgslen efter flere pladser i Rungsted. På baggrund af prognoser for børnetallet i Rungstedområdet og den nuværende venteliste vurderes, at der et behov for pladser på op til maximalt 110 børn.

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med at samle de eksisterende specialtilbud, der i dag er spredt på forskellige lokationer, til et bydækkende og selvstændigt specialtilbud. Med et samlet specialtilbud kan der skabes et mere bæredygtigt og fagligt robust tilbud, hvor de enkelte børns skiftende behov og funktionsniveau kan imødekommes bedre, fordi medarbejdere med forskellige kompetencer er samlet ét sted. Aftaleparterne er enige om, at det videre arbejde forudsætter nærmere afdækning af, hvordan der kan etableres et samlet bydækkende specialtilbud.

Fælles rammer for kultur- og fritidsliv

Det forberedende arbejde med salg af Fritidshuset er lagt frem, og det forventes, at der i 2018 vil ske salg af Fritidshuset. Det forudsættes, at provenuet bruges til investeringer i programmet Velfærd frem for mursten, herunder etablering af et moderne dagtilbud i Rungstedområdet.

Aftaleparterne er enige om, at der arbejdes videre med de enkelte ejendomme (Gutfeldtsvej 3, Hørsholm Mølle – Ved Møllen 19, Det gamle rådhus – Rungstedvej 1), der er nævnt i strategien indenfor området. De konkrete sager fremlægges løbende for Økonomiudvalget efterhånden, som dialogen med brugerne, bestyrelser, ledere og medarbejdere har ført til anbefalinger om en løsning.

For alle lokaliteterne afdækker administrationen, hvor og hvornår brugerne skal genplaceres i andre velegnede lokaler. Arbejdet gennemføres med inddragelse af brugerne.